Канабисот во Чешка е илегален за рекреативна употреба, но поседувањето на канабис за лична употреба е декриминализирано на 1 Јануари 2010г. Додека канабисот за медицинска употреба е легален од 1 Април 2013г. Декриминализација Поседување до 15 грама сув канабис за лична употреба или одгледување до пет растенија е класифицирано како прекршок по новите закони воведени во […]

ДОПОЛНЕТ ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции Скопјe, февруари 2016 година Член 1 Во Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 124/10, 164/13 и 149/15), во член 3 по точката 30 се додаваат три нови точки […]

Прочитај повеќе